VOP - Všeobecní obchodní podmínky

Obchodní (kupní) podmínky

 

Základní údaje prodávajícího, provozujícího stránky www.wonderhedge.eu/kosik_cz

Výhradní dovozce do ČR:
WonderHedge-CZ s.r.o.,
Na Zahradách 3170/1a,
690 02 Břeclav
IČ: 06432379, DIČ: CZ06432379
Spisová značka: C 102048, u Krajského soudu v Brně, registrována u úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00077645.

tel.: +420 725 823 900
plot@zazracny-plot.cz


Tel. Kontakt: +420 725 823 900 - denně od 8:30 do 16:30 hod.

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 260 129 1252 / 2010 Fio banka a.s.
IBAN: CZ8820100000002601291252
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Obecné informace 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. telefon, internet a další) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb a ostatních poskytovatelů těchto služeb, které kupující používá. Tyto náklady si hradí kupující. Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Prodávající neúčtuje za použití komunikace na dálku žádné poplatky.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. i jiném jazyce, je-li srozumitelný pro spotřebitele a podnikatele a na tomto jiném jazyce se výslovně obě strany dohodnou.

Kupní smlouva, objednávka zboží , rostlin

Nabídkou na uzavření kupní smlouvy se rozumí nabídka zboží, rostlin uveřejněná na www.wonderhedge.eu/kosik_cz,www.wonderhedge.eu/kosik_cz-baliky, www.zazracny-plot.cz, www.jedlyplot.cz, www.aronie-cz.cz, www.zazracny-zivy-plot2.cz  za uvedené kupní ceny v aktuálním ceníku. Kupní cena (dle ceníku) zboží, rostlin je úplná, a to včetně DPH a balného. Do uvedené ceny však nejsou započteny náklady spojené s doručením zboží kupujícímu.

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.


Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu, počet kusů objednávaného zboží, rostlin, kupujícím zvolený způsob dopravy objednaného zboží a dopravné dle aktuálního ceníku.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení objednávky kupujícím musí obsahovat zejména tyto údaje: datum objednávky, datum doručení, iniciály, množství objednaného zboží, celková cena  objednaného zboží včetně DPH a kupujícím zvolený způsob dopravy zboží včetně ceny dopravného. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení.


Nebude-li objednávka obsahovat požadované údaje, nebude považována za řádnou objednávku a nebude ji možné takto kupujícímu prodávajícím potvrdit. Prodávající bude kontaktovat v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího  za účelem odstranění nedostatků objednávky. Údaje, které kupující zadává při objednávce, může kdykoliv upravit. Před odesláním objednávky si kupující může opět zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je opravit. V případě zaslání objednávky, která není úplná a nebo ji chce kupující změnit, stačí napsať emailovou zprávu na adresu: plot@zazracny-plot.cz.


TERMÍNY VÝSADBY:

Zázračný živý plot pěstujeme a skladujeme v ideálních podmínkách. Možné termíny výsadby jsou:

led úno bře dub kvě črn čvc srp zář říj lis pro
     

Doprava

Sazenice jsou zabalené do krabic, s kořeny ve fólii udržující vlhkost. Dobře snášejí i delší přepravu. Rychlou, přesnou přepravu až k Vám zajišťuje náš partner expresní přepravy.


Doručené rostliny co nejdříve vložte nejméně na 24 hodin do vody! (Jestliže rostliny nemůžete ihned zasadit, je možné je nechat ve vodě až jeden týden!)


V každém případě před dodaním živého plotu Vás dopředu informujeme o přesném termínu dodávky.
Rostlinky a nebo příslušenství Vám doručíme prostřednictvím zásilkové služby na dobírku.

 

Doprava a platební podmínky

Spůsob úhrady:


Při objednávkách nad 20 000 Kč můžeme vyžadovat platbu předem. V takových případech  Vám bude zaslána faktura za objednaný živý plot 2 týdny před termínem doručení rostlinek. Vaše rostlinky dodáme ihned po uhrazení faktury.


Celková cena objednaných rostlinek bude zaokrouhlena na celé české koruny podle platného zákona.

Při převzetí zásilky kupujícím doporučujeme zboží, rostlinky od přepravce bez zbytečného odkladu zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a počet balíků. V případě poškození nebo jakýchkoliv závad, je doporučeno kupujícímu tuto zásilku nepřebírat a nejlépe vzniklou skutečnost písemně oznámit dopravci samotnému či prodávajícímu.


Faktura s náležitostmi daňového dokladu je zároveň i záručním listem. Fakturu - daňový doklad - Vám zašleme v elektronické podobě na vámi uvedený email, v týden doručení sazenic.

Doprava a balení:
25 - 250 ks 140,- Kč
251- 500 ks 180,- Kč
501- 1000 ks 220,- Kč
nad 1000 ks 260,- Kč

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.wonderhedge.eu/kosik_cz, bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne  převzetí dodávaného zboží, rostlin. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.


  V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu sídla podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy je doporučeno použít formulář: Odstoupení od smlouvy >>>.  (http://www.zazracny-plot.cz/files/Odstoupeni-Od-Smlouvy.pdf) Není to však povinnost.


V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, tak nejlépe v původním obalu, dále nepoužité a kupující obdržel spolu se zbožím, se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím, rostlinami.


Pokud je vrácené zboží, rostlinky poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.


Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


Prodávající sděluje kupujícímu, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží., Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

Storno kupní smlouvy před dodáním

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností.

Prodávající je oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, a to po předchozím souhlasu kupujícího. V případě, že kupující nebude souhlasit se změnou lhůty dodání, a zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).


Kupující má právo stornovat kupní smlouvu nejpozději 4 dny před avizovaným termínem. Prodávající nesmí účtovat za storno objednávky žádné penále ani poplatky.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka, reklamační řízení

Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Při uplatnění reklamace vady za zboží se postupuje dle platného Reklamačního řádu. (http://www.zazracny-plot.cz/reklamacni-rad)


Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu sídla prodávajícího. K vyřízení reklamace je doporučeno použít náš formulář (stáhnout) zde>>>. (http://www.zazracny-plot.cz/files/reklamace-formular.pdf)

V písemné reklamaci  kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případech, kdy bylo zboží poškozeno vyšší mocí nebo nevhodným, nešetrným či neodborným zacházením (zejména v rozporu s návodem), nesprávným skladováním nebo k poškození došlo v důsledku běžného opotřebení.

Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


Prodávající je oprávněn kupujícího informovat emailem a telefonicky o nových nabídkách a dalších obchodních sděleních. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, případně změnit uchovávané údaje zasláním požadavku na emailovou adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

Dodací list / fakturu Vám posíláme v elektronické podobe v týden doručení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< zpět