Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Stiahnuť PDF verziu


WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o.
Nám. Á.Vámbéryho 54/13
929 01 Dunajská Streda
Ičo: 36847712

          Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou,  preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov.
         Prosíme, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.
 

Prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom  osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov. Spravidla ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom.

Prevádzkovateľom osobných údajov je WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., Nám.Á.Vámbéryho 54/13, 929 01 Dunajská Streda, Ičo: 36847712, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu Trnava oddiel s.r.o. vložka č.20817/T. Na spoločnosť môžete obrátiť na telefóne: 00421 918 373 389, alebo písomne na e-mailovej adrese zivyplot@zivyplot.sk.

WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o. má tiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, čiže Data Privacy Officer, ktorý dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese zivyplot@zivyplot.sk alebo poštou na adrese: WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., Nám.Á.Vámbéryho 54/13, 929 01 Dunajská Streda. Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie.

 

Spracúvanie osobných údajov, pojmy ktoré sú so spracúvaním spojené

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť. Ide o pojmy, ktoré sú definované v príslušných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre Vás vysvetliť do zrozumiteľnejšej podoby:
osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa a pod.,
dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,
spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,
prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,
sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene,
účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,
oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,
profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad potreba krytia individuálnych rizík,
cookies – sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov,
geolokalizačné údaje – údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo počítača,
sociodemografické údaje – informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie,
príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,
produkt – produkty a služby, ktoré ponúkame,
služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané online a ich podpora.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej objednávky, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska. Ak podnikáte ako fyzická osoba-podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania.
Kontaktné údaje Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.
Geolokalizačné údaje  Ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača
Transakčné údaje Primárne ide o informácie o platbách jednorazových, tak aj pravidelných pri dodaní balíkov. 

Účely spracúvania osobných údajov

Pre lepšie pochopenie, na aké účely Vaše osobné údaje používame, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti:


Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu 
Spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti, ide najmä o nasledujúce právne predpisy – ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Spracúvanie na základe objednávky
Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej objednávky. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej objednávky. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na plnenie objednávky a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní vystaviť faktúru k objednávke, a archivovať údaje faktúry a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a daňové práva.

    Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., je :
informovať Vás o novinkách týkajúcich nových ponúkať Vám, služby a produkty našej firmy, obhajoba právnych nárokov.
Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej objednávky po uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.


Spracúvanie s Vaším súhlasom
Spracúvanie na marketingové účely Vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
ponuku produktov Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ  zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, prostredníctvom webovej klientskej zóny alebo
mobilných aplikácií spoločnosti WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o.,, písomnou formou, či formou telefonického volania,   automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám, výskumy    trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb.
Udelený súhlas na marketingové účely, po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky na 00421 918 373 389, alebo písomne e-mailom na adrese zivyplot@zivyplot.sk alebo listom  WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., Nám.Á.Vámbéryho 54/13, 929 01 Dunajská Streda.

Doba uloženia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej objednávky, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení obchodného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania obchodného vzťahu so spoločnosťou po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého obchodného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov.

Získavanie osobných údajov

 Osobné údaje získavame: priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania objednávky a pri plnení objednávky, pokiaľ na to dáte súhlas alebo ak to vyžadujú právne predpisy, z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné poslať iba v písomnej podobe, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Nezabudnite prosím odvolanie podpísať pošlite na email: zivyplot@zivyplot.sk.

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Právo na prístup k osobným údajov
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na prenosnosť.
Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Telefonicky na 00421 918 373 389, alebo písomne e-mailom na adrese: zivyplot@zivyplot.sk alebo listom  WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., Nám.Á.Vámbéryho 54/13, 929 01 Dunajská Streda.

Prístup k Vašim osobným údajom

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti v rámci IT služieb.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Na účely marketingu sú sprístupnené len vtedy, ak ste k tomu dali súhlas.

Dodávatelia - Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, spoločnosti zabezpečujúce archiváciu osobných údajov, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, advokátske a účtovné kancelárie spoločnosti.

Sprostredkovatelia - Aby sme Vám mohli poskytovať objednávky, posielať balíky v súlade s Vašimi záujmami a požiadavkami, sú Vaše osobné údaje sprístupnené externým sprostredkovateľom, a to v obmedzenom rozsahu a iba tým konkrétnym osobám, ktoré majú Vašu objednávku doručiť – kuriérska služba, v správe a ktorí sa o ňu starajú.
Externé call centrá - Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, sú sprístupnené aj pre naše call centre, ktoré pre nás  zaisťujú vybrané marketingové kampane.

Verejnoprávne orgány - WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o., vrátane jej zamestnancov je povinný dodržiavať povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: Národná banka Slovenska a iné orgány dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Európsky rámec:

  1. Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

  1. Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť:

 WonderHedge – Zázračný živý plot, s.r.o.,
Nám.Á.Vámbéryho 54/13, 929 01 Dunajská Streda,
Ičo: 36847712,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr.súdu Trnava oddiel s.r.o. vložka č.20817/T.

Na telefóne: 00421 918 373 389, alebo písomne na e-mailovej adrese zivyplot@zivyplot.sk.

 

V Dunajskej Strede, 20.5.2018